Sökning: "Emmalyn Hietala"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmalyn Hietala.

  1. 1. DIGITALISERING I SVENSKA SKOLAN En studie om hur digitala verktyg påverkar undervisning i lågstadiet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Jessica Helander; Emmalyn Hietala; [2019-05-07]
    Nyckelord :Digitalt verktyg; digitalisering; app; IT; IKT; dator;

    Sammanfattning : Syfte:Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare upplever att digitala verktyg påverkar undervisning i lågstadiet.Detta leder oss till dessa frågeställningar:• Vilka digitala verktyg används av lågstadielärarna i undervisningen?• Vilka fördelar och nackdelar upplever lärarna med tillgången till digitala verktyg i undervisningen?• Hur upplever lärarna att digitala verktyg påverkar elevernas lärande och motivation?Teori:Vi kopplade vår studie till Lev Samenovich Vygotskijs sociokulturella perspektiv. LÄS MER