Sökning: "Emmanuel Brew"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmanuel Brew.

  1. 1. ATT ANVÄNDA POPULÄRKULTUR SOM ROP PÅ HJÄLP: En kvalitativ studie om hur hiphop-musiken i Sverige används som identitetsskapande och verklighetsskildrande

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Emmanuel Brew; [2024-02-14]
    Nyckelord :Hip-hop; marginalization; stigmatization; Identity; criminality;

    Sammanfattning : Hip-hop music has long been an expressive medium used by individuals from marginalized areas in Sweden to address social issues and shape their identities. Through interviews with Swedish hip-hop artists and analysis of lyrics, this bachelor thesis explores the self-expression of the artists and how they express their views of society. LÄS MER