Sökning: "Emmeli Kan"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Emmeli Kan.

 1. 1. Fritidslärarens didaktiska arbetssätt för ökad fysisk aktivitet på rasten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Rebecca Holm; Emmeli Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; rastaktiviteter; rastverksamhet; fritidslärare; fysiska rörelser; genus; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra fritidslärarens arbetssätt och didaktiska metoder för att genom rastverksamhet främja mellanstadieelevers fysiska aktivitet. I undersökningen läggs särskild vikt vid hur genusperspektivet kan beaktas i det här sammanhanget. LÄS MER

 2. 2. Investigating Augmented Reality for Improving Child-Robot Interaction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emmeli Hansson; [2019]
  Nyckelord :HRI; CRI; AR; Social Robotics; Robot behavior;

  Sammanfattning : Communication in HRI, both verbal and non-verbal, can be hard for a robot to interpret and to convey which can lead to misinterpretations by both the human and the robot. In this thesis we look at answering the question if AR can be used to improve communication of a social robot’s intentions when interacting with children. LÄS MER

 3. 3. Avspark på sal : En intervjustudie om operations- anestesisjuksköterskors och undersköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Skogström; Emmeli Johansson; [2017]
  Nyckelord :Teamwork; intraoperative cooperation; operation team; working model; systems theory; qualitative content analysis; operating theatre; Teamarbete; intraoperativt samarbete; operationsteam; arbetsmodell; systemteori; kvalitativ innehållsanalys; operationssal;

  Sammanfattning : Introduktion: I sammanhang som kräver komplexa lösningar skapas team för att tillgodose dessa komplexa behov. På en operationsavdelning består detta team av operation- och anestesisjuksköterskor och undersköterskor. Alla professioner behöver samspela för att kunna ge en god vård till patienten. LÄS MER

 4. 4. Socialsekreterares genusmedvetenhet vid utredningsförfarande avseende BBIC : En kvalitativ studie av socialsekreterares tankar och uppfattningar om genus i relation till föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emmeli Zerrander; Hanna Robertsson; [2017]
  Nyckelord :Socialtjänst; socialsekreterare; barnavårdsutredning; BBIC; föräldraförmåga; genusmedvetenhet; genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar kan förhålla sig till faderskap respektive moderskap i utredningsförfarandet avseende BBIC. Vi genomförde en vinjettstudie via fokusgruppsintervjuer. I studien deltog åtta socialsekreterare, fyra personer i vardera fokusgrupp. LÄS MER

 5. 5. A comparison of three robot recovery strategies to minimize the negative impact of failure in social HRI

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Sara Engelhardt; Emmeli Hansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Failure happens in most social interactions, possibly even more so in interactions between a robot and a human. This paper investigates different failure recovery strategies that robots can employ to minimize the negative effect on people’s perception of the robot. LÄS MER