Sökning: "Emmeli Kan"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Emmeli Kan.

 1. 1. Behandling av HER2-positiv bröstcancer med antikroppen trastuzumab emtansin (T-DM1) : En undersökning av läkemedlets effektivitet och relationen till biomarkörer med avseende på överlevnaden hos HER2-positiva patienter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emmeli Ferm; [2020]
  Nyckelord :HER2-positiv bröstcancer; T-DM1; trastuzumab emtansin;

  Sammanfattning : Bröstcancer räknas idag till den vanligaste cancerformen bland kvinnor. År 2018 avled drygt 1400 personer till följd av sjukdomen, nästan alla som avled var diagnostiserade med metastaserad bröstcancer. LÄS MER

 2. 2. ”Karantänen du vill vara i” : En studie om det virtuella upplevelserummet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Persson; Emmeli Anderberg; Beatrice Johansson; [2020]
  Nyckelord :The virtual experience room; The Experience Room Model; The Four Realms of An Experience; consumer perspective; object language; intangible artefacts; technology and consumer engagement; Det Virtuellt Upplevelserummet; The Experience Room Model; The Four Realms of An Experience; konsumentperspektiv; object language; ogripbara artefakter; teknologi; kundengagemang;

  Sammanfattning : This study presents research about the virtual experience room, more specific theKarantänfestivalen Unplugged. The purpose of this study is to analyse how the virtualexperience room Karantänfestivalen Unplugged is built and also how committed consumersare during a virtual event. This will be answered by three research questions. LÄS MER

 3. 3. Fritidslärarens didaktiska arbetssätt för ökad fysisk aktivitet på rasten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Rebecca Holm; Emmeli Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; rastaktiviteter; rastverksamhet; fritidslärare; fysiska rörelser; genus; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra fritidslärarens arbetssätt och didaktiska metoder för att genom rastverksamhet främja mellanstadieelevers fysiska aktivitet. I undersökningen läggs särskild vikt vid hur genusperspektivet kan beaktas i det här sammanhanget. LÄS MER

 4. 4. Investigating Augmented Reality for Improving Child-Robot Interaction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emmeli Hansson; [2019]
  Nyckelord :HRI; CRI; AR; Social Robotics; Robot behavior;

  Sammanfattning : Communication in HRI, both verbal and non-verbal, can be hard for a robot to interpret and to convey which can lead to misinterpretations by both the human and the robot. In this thesis we look at answering the question if AR can be used to improve communication of a social robot’s intentions when interacting with children. LÄS MER

 5. 5. Koden först : Utformning av ett induktivt introduktionsmoment i programmering på Tekniskt basår med bakgrund i identifierade svårigheter

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emmeli Fall; David Kirsch; [2019]
  Nyckelord :Technical Preparatory Year; programming introduction; thematic analysis; difficulties; inductive learning; problem based learning.; Tekniskt basår; introduktionsmoment; programmering; tematisk analys; svårigheter; induktivt lärande; problembaserat lärande.;

  Sammanfattning : Programmering tog 2018 ett stort kliv in matematikundervisningen och det är upp till varje enskild lärare att besluta hur programmering ska integreras i matematikundervisningen. Det var med denna bakgrund som Tekniskt basår på KTH Campus önskade utveckla programmeringslaborationer till studenter på Tekniskt basår 2018/2019. LÄS MER