Sökning: "Emmeline Holland"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmeline Holland.

  1. 1. Faktorer som visat samband med sjuksköterskans grad av följsamhet till basala hygienrutiner på vårdavdelningar med kirurgisk eftervård : Litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Emmeline Holland; Malin Norén; [2015]
    Nyckelord :sjuksköterskor; hygien; kunskap; utbildning; attityd;

    Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterad infektion (VRI) är ett infektionstillstånd som patienten har ådragit sig till följd av vård under inläggning eller vid besök på sjukhus alternativt i öppenvården. VRI sprids från smittkälla till person genom vidröring av smittade personer och orena ytor . LÄS MER