Sökning: "Emmi Taskinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmi Taskinen.

  1. 1. Solidariskt systerskap? - Strategier för kvinnors empowerment genom mikrofinans

    C-uppsats,

    Författare :Emmi Taskinen; Liv Bergmark; [2008-04-08]
    Nyckelord :mikrofinans; empowerment; Pro Mujer; kvinnor; solidaritet;

    Sammanfattning : Titel: Solidariskt systerskap? – Strategier för kvinnors empowerment genom mikrofinansFörfattare: Liv Bergmark och Emmi TaskinenHandledare: Cecilia Hansen LöfstrandTyp av arbete: Examensarbete i sociologiTidpunkt: November 2007 – Januari 2008Syfte och frågeställningar:Syftet med vår undersökning är att studera mikrofinansorganisationen Pro Mujers arbete med mikrofinans som en väg till empowerment för latinamerikanska kvinnor.Frågeställningar:•Hur arbetar Pro Mujer med mikrofinans?•Vilka strategier använder Pro Mujer för att uppnå empowerment hos kvinnor?•Vad finns det för möjliga hinder på vägen till empowerment?Metod och material:Våra metoder har varit litteraturgenomgång, innehållsanalys och e-postintervjuer. LÄS MER