Sökning: "Emmie Roos"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmie Roos.

  1. 1. CHEFSROLLENS KOMPLEXITET INOM DET SOCIALA ARBETET En kvalitativ studie om chefer inom HVBverksamheter

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Emmie Roos; Felix Johansson; [2018-12-14]
    Nyckelord :Ledarskap; chefskap; chefsroll; chef; makt; inspiration; manipulation;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur chefer inom HVB-verksamheten ser på sin chefsroll. Vi undersökte hur de definierar begreppen ledarskap och chefskap samt den makt en chefsroll innebär. LÄS MER