Sökning: "Emmili Ali Yoshiguchi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmili Ali Yoshiguchi.

  1. 1. Konsumenter av framtidens mat: En kvalitativ studie om barns uppfattning kring hållbar matkonsumtion.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Emmili Ali Yoshiguchi; Beatrice Strid; [2021-08-30]
    Nyckelord :Fenomenografi; Hållbarhetsperspektiv; Matvana; Socioekonomisk bakgrund; Årskurs 1;

    Sammanfattning : Hållbar utveckling är idag ett högst aktuellt ämnet och maten som konsumeras har stor påverkan på miljön och bidrar till utsläpp av växthusgaser. Idag finns det forskning som påvisar att socioekonomisk bakgrund påverkar familjers matvanor, däremot finns det lite beforskat om huruvida socioekonomisk bakgrund påverkar uppfattningen om hållbar matkonsumtion, som att äta mer vegetabilier, begränsa köttkonsumtion och välja mer närproducerade alternativ. LÄS MER