Sökning: "Emmy Björkman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emmy Björkman.

 1. 1. RIKTAD REKLAM – JA TACK - En kvalitativ intervjustudie om hur Generation Z använder reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Björkman; Emmy Simpson; [2022-02-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; reklam; Generation Z; riktad marknadsföring; personaliserade annonser; influencer marketing; digital natives; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka och få en ökad förståelse för Generation Z’s användande av reklam på Instagram Teori: Uses and Gratifications Metod: Kvalitativ respondentintervju Material: Samtalsintervjuer med åtta respondenter mellan 18 till 25 år Resultat: Resultatet visar att respondenterna överlag upplever reklamen på Instagram som något positivt. De använder reklamen genom att klicka vidare på annonser, samt spara och skicka vidare dem, främst för att göra så bra och genomtänkta köp som möjligt, bli inspirerade av produkter och se nyheter. LÄS MER

 2. 2. Att etablera och integrera i Sverige : En studie utifrån nyanländas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nathalie Johansson Sundel; Emmy Örtlund; [2018]
  Nyckelord :Sociology; newly arrived; perspectives; integration; establishment; Sweden; symbolic interactionism; network; identity; the Swedish language; exclusion; Sociologi; nyanlända; perspektiv; integrering; etablering; Sverige; symbolisk interaktionism; nätverk; identitet; segregering; det svenska språket; utestängning;

  Sammanfattning : Utifrån ett historiskt perspektiv är Sverige ett land som människor från olika delar av världen invandrat till. Framförallt under 1900-talet ökade invandringen till Sverige, inte minst under 1960-1970 talet där vi kan urskilja en kraftig ökning av arbetsinvandring. LÄS MER