Sökning: "Emmy Härder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmy Härder.

  1. 1. Integration av hållbarhet En fallstudie om hur teknikkonsultföretag integrerar hållbarhet ur ett externt och internt perspektiv och vilket mervärde det kan medföra

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Amanda Jonsson; Emmy Härder; [2020-09-03]
    Nyckelord :Hållbarhet; hållbar utveckling; hållbarhetsredovisning; integration; mervärde;

    Sammanfattning : Bakgrund: I samhället sker en hållbar utveckling och för att företag ska nå upp till en snabbare och större omställning måste det finnas en inre och yttre effektivitet samt en utvecklad styreffekt, vad gäller frågor som är ekonomiska, sociala och miljömässiga. Hållbar utveckling har även visat sig vara något som kan bidra till ett mervärde. LÄS MER