Sökning: "Emmy Hageleit"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmy Hageleit.

  1. 1. Ungdomars attityder till doping, ett samhällsperspektiv : En kvantitativ enkätstudie om ungdomars attityder till doping, prestationshöjande- och muskeluppbyggande preparat

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

    Författare :Emmy Hageleit; Oliwia Knutar; [2020]
    Nyckelord :Anabola androgena steroider; ställningstagande;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Denna enkätstudie har behandlat attityder som 76 ungdomar i Sverige har till doping generellt och övergripande attityder till användning av prestationshöjande- och muskelbyggande preparat. Tycker ungdomarna att doping är ett samhällsproblem och bör det legaliseras samt om attityder varierar mellan killar och tjejer, aktiva och inaktiva? Studien behandlar information om respondenterna har någon i sin bekantskap som har brukat eller brukar dopingpreparat och vilket kön personen har. LÄS MER