Sökning: "Emmy Hedlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmy Hedlund.

  1. 1. Avveckling av gemensamhetsanläggningar : Hur nuvarande lagstiftning har tillämpats och förslag till förbättringar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Anna Eriksson; Emmy Hedlund; [2016]
    Nyckelord :Joint facility act; liquidations; cadastral process; joint facility; legislation; Anläggningslag; avveckling; förrättningsprocess; gemensamhetsanläggning; lagstiftning;

    Sammanfattning : Gemensamhetsanläggningar har ett väl etablerat regelverk i form av anläggningslagen, där villkor för bland annat anläggningens inrättande och kostnadsfördelning för anläggningens utförande och drift finns lagstadgat. När anläggningen inte längre är i bruk och ägarna till de deltagande fastigheterna vill avveckla och bortföra anläggningen, saknas däremot ett fullständigt regelverk för bortförandet av den fysiska anläggningen och för hur kostnader ska fördelas. LÄS MER