Sökning: "Emmy Söderbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmy Söderbom.

  1. 1. När frivilligt blir tvång : En longitudinell kvantitativ innehållsanalys av hållbarhetsredovisning i statligt ägda företag

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Emmy Söderbom; Anna Rydberg; [2017]
    Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; GRI; Statligt ägda företag;

    Sammanfattning : Inledning: Hållbarhetsredovisning är ett verktyg som används för att främja arbetet med hållbarhet. Utifrån denna synvinkel införde den svenska regeringen år 2008 ett ägardirektiv kring hållbarhetsredovisning. LÄS MER