Sökning: "Emmy Simpson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmy Simpson.

  1. 1. RIKTAD REKLAM – JA TACK - En kvalitativ intervjustudie om hur Generation Z använder reklam på Instagram

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Emmy Björkman; Emmy Simpson; [2022-02-10]
    Nyckelord :Sociala medier; Instagram; reklam; Generation Z; riktad marknadsföring; personaliserade annonser; influencer marketing; digital natives; digital marknadsföring;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka och få en ökad förståelse för Generation Z’s användande av reklam på Instagram Teori: Uses and Gratifications Metod: Kvalitativ respondentintervju Material: Samtalsintervjuer med åtta respondenter mellan 18 till 25 år Resultat: Resultatet visar att respondenterna överlag upplever reklamen på Instagram som något positivt. De använder reklamen genom att klicka vidare på annonser, samt spara och skicka vidare dem, främst för att göra så bra och genomtänkta köp som möjligt, bli inspirerade av produkter och se nyheter. LÄS MER