Sökning: "Emmy Sjöberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmy Sjöberg.

  1. 1. ORD, MENING OCH MAKT. En kritisk analys av barnavårdsutredningar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Linda Andreasson; Emmy Sjöberg; [2020-01-21]
    Nyckelord :Tvångsvård; barnavårdsutredningar; kritisk diskursanalys; diskurs; makt;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt socialsekreterare genom det skriftliga språket använder argumentation för att övertyga läsarna och rättfärdiga sina beslut i utredningar enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, 2§. I undersökningen använder vi en kvalitativ textanalys med inspiration från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. LÄS MER