Sökning: "Emmy Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Emmy Svensson.

 1. 1. Prestationsångest bland NIU-elever : En kvantitativ studie om prestationsångest bland elever på innebandygymnasium.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Wallgren Moa; Svensson Emmy; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. För barnets bästa? En kritisk granskning av internationella adoptioners förenlighet med principen om barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emmy Svensson; [2021]
  Nyckelord :familjerätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In every legal process regarding children, the principle of best interests of the child must be considered. The principle is well discussed and does not have a universal determined definition. Intercountry adoption is one of the proceedings that must consider the principle. This is stipulated in both national and international law. LÄS MER

 3. 3. Att vara i ett maktnätverk : En kvalitativ studie av pedagogers berättelser kring olika diskurser om barn i relation till utmanande situationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emmy Kristensson; Mimmie Svensson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Diskurs; Makt; Normalisering; Disciplinering; Utmanande situationer;

  Sammanfattning : Föreliggande studie avser att belysa olika diskurser om barn i förskolan i relation till utmanande situationer samt den makt som utspelar sig i relationer mellan pedagog och barn. Makt kan utspela sig genom det uppdrag som pedagoger i förskolan har, att genom styrning och vägledning forma barn för att anpassas till samhällets normer och värderingar. LÄS MER

 4. 4. Vem där? En intersektionell analys av identifikationsmöjligheter i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Catrin Runeke Svensson; Emmy Åkesson; [2019]
  Nyckelord :identifikation; identitet; förskola; hem; intersektionalitet; kön; klass; miljö;

  Sammanfattning : I förskolan är litteratur en stor del av barns vardag och de har ofta möjlighet att själva styrasin läsning beroende på vilken bok som tilltalar dem. Vid många tillfällen under en dag skerdock också läsning av böcker som pedagogerna väljer ut. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet i barnavårdsutredningar : en kvalitativ studie om hur socialsekreterare arbetar för att delaktiggöra barn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Selma Kovacevic; Emmy Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER