Sökning: "Emotional contagion"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Emotional contagion.

 1. 1. The Importance of Passion: A quantitative examination of cognitive and emotional processes associated with advertiser passion

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Alice Gemvik; Christian Thorwid; [2019]
  Nyckelord :Passion; Advertising signal effects; Emotional contagion; Advertiser passion; Extended effects;

  Sammanfattning : While it seems common practice today for brands and advertisers to express their love for what they do and use terminology as "We're passionate about." in their communication, there is a lack of scientific proof regarding its advertising effects. LÄS MER

 2. 2. The Emotional Side of Innovation : The Role of Leader’s Emotional Intelligence in influencing Innovation Implementation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Riccardo Geretti; Arne Mahnken; [2018]
  Nyckelord :team; innovation; innovation implementation; team climate; emotional contagion; emotions; emotional intelligence;

  Sammanfattning : Today’s organizations struggle to remain competitive within the contemporary turbulent business environment and are therefore demanded to develop and implement new working processes. Organizations, although striving for innovation, frequently fail to fully benefit from them due to implementation failures. LÄS MER

 3. 3. Synchronized Dining Tangible mediated communication for remote commensality

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Judit Komaromi Haque; [2016]
  Nyckelord :Tangible interaction; haptic feedback; commensality; sense of touch; nonverbal communication; emotional contagion; digitally mediated touch; immediacy; joint movement;

  Sammanfattning : This thesis discusses commensality as a significant social activity, that helps to maintain and strengthen social bonds. It also examines the sense of touch as a communication channel, and provides an insight to how it can be used to communicate affect. Touch as contextualized medium and its relevance to interaction design is investigated. LÄS MER

 4. 4. Det är som att vi är jourtjejer åt varandra : en fallstudie om copingstrategier och motivationsfaktorer bland volontärer på en tjejjour

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Karmitsa; Billy Olsson; [2015]
  Nyckelord :Copingstrategier; stress; motivation; distans; volontärer och emotionell smittoöverföring; tjejjouren;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att belysa vilka copingstrategier volontärer vid en tjejjour i Stockholmsområdet använder sig av för att undvika emotionell smittoöverföring samt att skapa förståelse för vilka faktorer som driver volontärerna till att fortsätta sitt arbete inom tjejjouren. Studien ämnar till att besvara följande två frågeställningar: i) Vilka strategier använder volontärerna för att undvika emotionell smitta till följd av arbetet på tjejjouren?ii) Vilka faktorer anser volontärerna är motiverande för att fortsätta sitt engagemang inom tjejjouren? Metoden som använts tar sin utgångspunkt i hermeneutiken och idén om den kvalitativa forskningsansatsen som en cirkelrörelse mellan de olika delarna och den framväxande helheten. LÄS MER

 5. 5. Det affektiva arbetet: : Behandlares berättelser om att arbeta med Affektskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Bergkvist; Jessica Carlsson; [2015]
  Nyckelord :Affektskola; affekter; affektmedvetenhet; affektsmitta; skam; glädje; behandlare;

  Sammanfattning : Forskning har visat att behandlares förståelse för affekter är viktigt i arbete med patienter med psykisk ohälsa. Syftet med denna studie var att undersöka behandlares berättelser om hur de uppmärksammade, påverkades av och kunde använda sig av sina egna och patienternas affekter i arbetet med gruppbehandlingsmetoden Affektskola. LÄS MER