Sökning: "Emotionellt lönearbete"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Emotionellt lönearbete.

 1. 1. ”Jag sätter på mig en rustning”. En kvalitativ studie om professionellas emotionsarbete på kvinnojour

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Winther Olsson; Johanna Bishop; [2019-04-01]
  Nyckelord :Kvinnojoursarbetare; Emotioner; Emotionsarbete; Emotionellt lönearbete; Coping;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka kvinnojoursarbetares emotioner och emotionshantering som uppkommer i deras arbete. Syftet var också att undersöka hur emotioner som uppkommer i arbetet påverkar privatlivet och hur det hanteras. LÄS MER

 2. 2. KONSTEN ATT VARA PROFESSIONELL OCH LAGOM EMOTIONELL. En studie av hur anställda på Arbetsförmedlingen upplever och hanterar kraven från sin yrkesroll i relation till sina känslor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jennie Borg; [2019]
  Nyckelord :emotionellt lönearbete; Arbetsförmedlingen; statstjänstemannarollen; emotionell dissonans; autenticitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie har varit att ta reda på hur anställda på ett Arbetsförmedlingskontor upplever myndighetens krav i förhållande till egna känslor och värderingar. Syftet har även varit att undersöka huruvida det finns en diskrepans mellan yrkesrollens krav och de anställdas känslor och hur man hanterar denna. LÄS MER

 3. 3. Emotionellt lönearbete inom socialt arbete : Likheter och skillnader mellan två verksamheter inom det sociala arbetet

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Linnea Kjell; Malin Lindström; [2019]
  Nyckelord :Social work; emotional labour; deep acting; surface acting; social services; treatment; emotion regulation; emotional processing; peer support; Socialt arbete; emotionellt lönearbete; djupt agerande; ytligt agerande; socialtjänst; behandling; känsloreglering; emotionell bearbetning; kollegialt stöd;

  Sammanfattning : Emotions are a part of social work, and how the employees manage and process them can affect the quality of the services that they provide. It is therefore of importance to explore how social workers can manage and process their emotions and which support and possibilities to do so their organizations provide. LÄS MER

 4. 4. Socialt stöd inom service : En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön med fokus på det sociala stödets betydelse inom detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Ollakka; [2018]
  Nyckelord :Socialt stöd; arbetsmiljö; servicearbete;

  Sammanfattning : De senaste åren har besvär orsakat av arbetet ökat och den största ökningen har skett bland icke kroppsliga besvär (SCB, 2014). Det innefattar med andra ord besvär som inte är av fysisk karaktär. Med anledning av denna ökning har Arbetsmiljöverket tillträtt föreskriften AFS 2015:4 som behandlar organisatorisk och social arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Hemtjänstens kön : En intervjustudie om subjektskapande hos hemtjänstarbetare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Louise Häggquist; [2017]
  Nyckelord :Omsorg; genusarbetsdelning; emotioner; subjektpositioner; diskurs;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är könssegregerad och ojämställd på grund av att den är beroende av föreställningar om manliga och kvinnliga egenskaper. Vård- och omsorgssektorn är en av de mest segregerade och lågavlönade delarna av arbetsmarknaden på grund av att yrkena är nära förknippade med egenskaper som ses som kvinnliga. LÄS MER