Sökning: "Emotionellt lönearbete"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Emotionellt lönearbete.

 1. 1. “Ett sätt att hantera det” En studie om socialsekreterares emotioner i relation till hot och våld från klienter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Bergström; Elin-Louise Bäcklin; [2020-08-12]
  Nyckelord :socialsekreterare; hot och våld; emotionshantering; konsekvenser; emotionssociologi; makt;

  Sammanfattning : Vi har ämnat att undersöka hur emotioner kopplat till hot och våld från klienter påarbetsplatsen tar sig uttryck, hur socialsekreterare på enheten för ekonomisktbistånd hanterar dessa emotioner samt vilka konsekvenser de upplever att det kange. Vi har genomfört fem semi-strukturerade intervjuer med socialsekreterare påen enhet för ekonomiskt bistånd i Sverige och sedan analyserat dessa intervjuermed hjälp av tematisk analys för att kunna besvara studiens syfte ochfrågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Psykoanalys som emotionellt arbete: En empirisk undersökning av förhållandet mellan psykoanalytikerns känslomässiga genuinitet och psykoanalysen som marknadsvara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Hemström; [2020]
  Nyckelord :psykoanalys; psykoterapi; psykoanalytiker; psykoterapeut; emotion; emotionellt arbete; härbärgera psychoanalysis; psychotherapy; psychoanalyst; psychotherapist; emotional labor; containing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka psykoanalys betraktat som emotionellt arbete i enlighet med Hochschild (1983). Inom såväl psykologin som sociologin har förekomsten och effekterna av emotionellt arbete för många yrkesgrupper studerats. Mycket lite har publicerats om emotionellt arbete i psykoterapi. LÄS MER

 3. 3. Att bli bestulen på sina känslor -En kvalitativ studie om det emotionella lönearbetets betydelse för de socialarelationerna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Klara Domeij; Mathilda Windell; [2020]
  Nyckelord :Emotional labour; service industry; customer interaction; feeling rules; emotional exhaustion; social relations.;

  Sammanfattning : Nowadays the service industry is heavily influenced by a commercialization of theemployees' feelings. In order to gain loyal customers the employees have to be complaisantand accomplish a good relationship with the customers. LÄS MER

 4. 4. "Statstjänstemän har inte så mycket känslor" : En kvalitativ studie i hur beslutsfattande personal vid Migrationsverkets asylenhet utför emotionellt lönearbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linn Sand Andersson; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt lönearbete; emotionsregimer; copingstrategier; interaktionsritualer; Migrationsverket; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att uppnå en ökad förståelse för hur beslutsfattande personal med erfarenhet från Migrationsverkets asylenhet, upplever att de förhåller sig till, påverkas av- samt hanterar arbetsrelaterade emotioner i förhållande till asylenhetens emotionsregim. Syftet var därmed att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur personal förhåller sig till en sådan emotionsregim vilken reglerar arbetstagarens känsloupplevelse och känslouttryck. LÄS MER

 5. 5. Professionell hantering av det emotionella mötet : En kvalitativ studie om det emotionella lönearbetet hos kuratorer på barn- och ungdomspsykiatrin

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nella Lugraan; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt lönearbete; emotionellt arbete; djupagerande; ytagerande; emotionell dissonans; socialt arbete;

  Sammanfattning : Working with children who suffer from mental illness requires skills of objectivity and professionalism and the ability to handle patients’ as well as one’s own feelings. How the counsellors manage their emotions affects both their own wellbeing and the quality of the treatment they provide. LÄS MER