Sökning: "Emotionsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Emotionsarbete.

 1. 1. ”Jag sätter på mig en rustning”. En kvalitativ studie om professionellas emotionsarbete på kvinnojour

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Winther Olsson; Johanna Bishop; [2019-04-01]
  Nyckelord :Kvinnojoursarbetare; Emotioner; Emotionsarbete; Emotionellt lönearbete; Coping;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka kvinnojoursarbetares emotioner och emotionshantering som uppkommer i deras arbete. Syftet var också att undersöka hur emotioner som uppkommer i arbetet påverkar privatlivet och hur det hanteras. LÄS MER

 2. 2. ”Det är som att man är i ett skådespel” : En kvalitativ studie om förskollärares emotionsreglering och rollhantering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elias Makhlouta; Nida Sher E Alam; [2019]
  Nyckelord :Emotionsarbete; känslor; förskollärare; roll; yrkesroll; privat roll; krav; välmående; stress.;

  Sammanfattning : Förskollärare betraktas som en viktig del av samhällsstrukturen, eftersom de bidrar till att lägga grunden för nya generationer. Studiens syfte är att få en djupare förståelse för vilket emotionsarbete förskollärare utför på arbetsplatsen och hur de hanterar sin yrkesroll som förskollärare i relation till stress. LÄS MER

 3. 3. "Med tiden lär man sig stänga av sina egna känslor" : En kvalitativ studie om känslor hos anställda vid Migrationsverket som möter asylsökande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Pennanen Knut; Renkal Zelal; [2016]
  Nyckelord :emotionsarbete; migrationsverket; yrkesroll;

  Sammanfattning : Denna studie har riktat uppmärksamhet åt anställda vid Migrationsverket som möter och utreder människor som ansöker eller har ansökt om asyl. Dessa möten och utredningstillfällen har ofta visat sig vara känslosamma, vilket resulterat i en påverkan på den anställde bland annat när det kommit till upprätthållandet av yrkesrollen och hanterandet av känslor. LÄS MER

 4. 4. Plitheder: Emotionssociologiska perspektiv på social kontroll bland kriminalvårdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Amanda Westin; Alicia Frånberg Ågren; [2016]
  Nyckelord :kriminalvård; vårdare; emotionssociologi; social kontroll; lojalitet; känsloregler; humor; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kriminalvårdares vardagliga arbete hamnar lätt i skymundan då medier ofta väljer att uppmärksamma dramatiska händelser eller skandaler, såsom rymningar. Denna uppsats syftar till att analysera den sociala och emotionella kontroll som råder mellan kriminalvårdare. LÄS MER

 5. 5. ”Jag jobbar som polis men jag brukar inte säga att jag är en polis” : En kvalitativ studie om polisyrkets påverkan på den enskilde individen med fokus på roller samt emotioner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sanna Unefäldt; [2015]
  Nyckelord :Police; front region; posterior region; the role of the figure; Goffman; emotions; Hochschild; Collins ; Polis; främre region; bakre region; rollgestalt; Goffman; emotioner; Hochschild; Collins;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a better understanding about the police profession's impact on the singular individual, with a focus on roles, regions and emotions. The main question is to understand if and then so, how individuals outside of work will be affected of the profession and professional events. LÄS MER