Sökning: "Emotionssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Emotionssociologi.

 1. 1. Anpassningsbara och mångdimensionella universitetsstudenter : En sociologisk kvalitativ studie om upplevelsen av tillhörighet hos universitetsstudenter av andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Diana Berisha; [2021]
  Nyckelord :Tillhörighet; Andra generationens invandrare; Universitetsstudenter; Emotionsregim; Roller; Bakre region; Främre region; Deep backstage;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om universitetsstudenters av andra generationens invandrare och deras upplevelser av tillhörighet. Det övergripande syftet är att beskriva upplevelser av tillhörighet hos universitetsstudenter av andra generationens invandrare med ursprung från Mellanöstern och Somalia, detta görs genom beskrivning av studenters upplevelser av olika relationer och emotioner i interaktionen med olika grupper på universitetet. LÄS MER

 2. 2. ”PÅ ETT SÄTT SKA DET JU INTE VA SÅ KOMPLICERAT, AV NÅN ANLEDNING ÄR DET GANSKA KOMPLICERAT” : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares hantering och upplevelse av att orosanmäla

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Westerlund; Nora Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Orosanmäla; osäkerhet; beslut; förskollärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares bedömning om de ska anmäla till socialtjänsten när det finns misstanke om att ett barn far illa och vilka omständigheter som de tar hänsyn till vid beslutet samt deras upplevelse av beslutsprocessen.För att besvara syftet har studien genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Vi ses i Nangijala min kära vän! : En sociologisk analys av sorgens språk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jennifer Ebbnell; Louise Hesse; [2021]
  Nyckelord :Minnessidor; efterlevande; avlidna; självrepresentation; sorgrätt;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör utvalda minnessidor på Fonus av 40 stycken avlidna män och kvinnor. Syftet är att ta reda på hur sörjande individer via Fonus minnessidor uttrycker sin sorg genom text och bild. Denna studie har genomförts via en kvalitativ metod, med stöd från kvantitativ data. LÄS MER

 4. 4. “Nu Var Det Helt Plötsligt Vi Som Var Hennes Hem” : En kvalitativ Innehållsanalys Av Självbiografier Rörande Familjehemsföräldrar.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jonna Niskakari; [2021]
  Nyckelord :Foster-care; Foster children; Emotional sociology; Emotion; Emotionssociologi; Familjehem;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate foster parents' experiences of being a foster parent. It examines the factors surrounding a placement that stand out in the stories. From an emotional sociological perspective, it examines the foster parents' feelings about the placement and how they feel that they can support and meet the child's needs. LÄS MER

 5. 5. Man vill inte uppfattas som klen - En studie om barnavårdsutredares utsatthet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linda Gunnarsson; Emelie Malmström; [2021]
  Nyckelord :Emotional work theory; coping theory; child welfare; support of manager; secondary trauma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socionomer upplever och hanterar den psykiska belastningen i sitt arbete med utredningsarbete av barn och ungdomar i socialtjänsten. Syftet var också att undersöka hur de intervjuade resonerar kring begreppet sekundärt trauma och möjligheter att tala om och förstå de psykologiska påfrestningarna de upplever i sin yrkesroll. LÄS MER