Sökning: "Empati inom omsorgsarbetet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Empati inom omsorgsarbetet.

  1. 1. Omvårdnadslärares erfarenheter av att stödja elever med autismspektrum ur ett empatiskt perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

    Författare :Kari Mårtensson; Camilla Lindén; [2012]
    Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; empati; vård- och omsorg;

    Sammanfattning : Som blivande yrkeslärare inom vård- och omsorg upplever vi att en empatisk förmåga hos vårdaren är en viktig grund i vård- och omsorgsarbetet för att kunna tillfredsställa vårdtagares behov. Med den erfarenhet och kunskap vi hade då vi inledde studien trodde vi att det kunde finnas svårigheter för personer med högfungerande autismspektrumtillstånd eller autistiska drag att bli inkännande personal inom vård- och omsorg. LÄS MER