Sökning: "Employees’ attitude and behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Employees’ attitude and behavior.

 1. 1. Human Resource Management Strategies in Hospitality Industry : Employees’ competence, attitude, behavior and organizational operation (management perspective)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Elham Gheliji; [2019]
  Nyckelord :Hotel industry; Human resource management and strategy; Human resource practices; Employees’ skills and competences; Employees’ satisfaction; Employees’ performance; Employees’ attitude and behavior;

  Sammanfattning : The current study demonstrates human resource strategies in hospitality industry (Hotel segment) and its impact on employee competencies and skills. The human resource management enhances employee performance and their credibility to maximize overall firm goals in hotel segment. LÄS MER

 2. 2. I arbetets skugga: En etnografisk studie av tomt (socialt) arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jesper Persson; [2018]
  Nyckelord :Tomt arbete; opacitet; behandlingspedagoger; socialt arbete; behandling; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine and understand treatment counselors´ working methods and strategies in relation to empty labor. The study has also focused on examining how the attitude is expressed, partly from colleagues and partly from superiors. With an ethnographic approach, the phenomenon empty labor, i.e. LÄS MER

 3. 3. Skador i byggbranschen : En studie i arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Oscar Dyrell; Axel Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Working environment; construction; injuries; Arbetsmiljö; byggproduktion; skador; anläggning;

  Sammanfattning : The construction industry is one of the industries where far too many people are injured every year and a dozen people perish in connection with their work. Preventing measures to reduce the number of accidents have taken great steps in recent years, but there is still much to be done to achieve the vision of zero deaths. LÄS MER

 4. 4. Bankers etiska riktlinjer, frikopplade i praktiken? : En kvalitativ undersökning om de anställdas förhållningssätt till bankens etiska riktlinjer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rebecca Johnsson; Jacob Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Decoupling; ethical guidelines; employee approach; bank ethics; effective guidelines.; Frikoppling; etiska riktlinjer; anställdas förhållningssätt; banketik; effektiva riktlinjer.;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det gjorts flertalet ansatser till att skapa etiska koder som ska bidra till att öka det etiska handlandet i organisationer. Etik kan kommuniceras och tolkas på olika sätt, och forskningslitteraturen har beskrivit olika perspektiv och förklaringar till varför medarbetarnas förhållningssätt till ett företags etiska riktlinjer är som det är. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans arbete med att underlätta faktorer som påverkar följsamhet till hygienrutiner : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Eliasson; Louise Englund; [2017]
  Nyckelord :Compliance; facilitating factor; hygiene; literature review; nurse; patient safety.; Följsamhet; hygien; litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterska; underlättande faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett världsomfattande problem som genererar lidande och samhällsekonomiska förluster. Problemets omfattning kan minskas genom ett fungerande hygienarbete, vilket i sig förutsätter att hälso- och sjukvårdspersonal är följsam till rådande riktlinjer och rutiner. LÄS MER