Sökning: "Employer Branding"

Visar resultat 1 - 5 av 699 uppsatser innehållade orden Employer Branding.

 1. 1. “Jag tänker på maskiner, jag tänker på gubbar i skogen...” : Skogsindustriföretags arbete för att attrahera kvinnliga ingenjörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabelle Hallberg; Stina Sjöberg; [2024]
  Nyckelord :Skogsindustri; ingenjörsstudenter; employer branding; jämställdhet; extern employer branding;

  Sammanfattning : Denna uppsats ägnas åt att undersöka hur industriföretag, specifikt inom skogsindustri branschen, arbetar för att attrahera kvinnliga ingenjörsstudenter till deras företag. Syftet med uppsatsen är således att erhålla en fördjupad förståelse för strategierna som industriföretag, specifikt inom skogsindustrisektorn, använder sig av för att attrahera kvinnliga ingenjörsstudenter till sina organisationer. LÄS MER

 2. 2. Viral Attraction: Incongruency in Job Adverts on Social Media

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Sofia Zetterberg; Joel Söderholm; [2024]
  Nyckelord :Viral Marketing; Incongruency; Employer Attractiveness; Social Media; Students;

  Sammanfattning : Organizations are facing increasing challenges when it comes to securing talent. Harsh competition and a young generation more inclined to bargain means more activities to stand out and become an attractive employer. LÄS MER

 3. 3. Engagerad i engagemanget; En analys av hur Intern Employer Branding och Transformativt Ledarskap främjar medarbetarnas engagemang, förklarat ur Social Exchange Theory

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eneo Cela; [2024]
  Nyckelord :Intern employer branding; transformativt ledarskap; Social Exchange Theory; medarbetarengagemang; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien identifierar och analyserar sambandet mellan intern employer branding (IEB), transformativt ledarskap och Social Exchange Theory (SET), samt hur dessa arbetar för att öka medarbetarnas engagemang inom en organisation som arbetar med rekrytering och bemanning. Studien grundar sig på en kvalitativ forskningsansats, med insamlad data från semistrukturerade intervjuer med både medarbetare och ledningen för att få en mångfaldig, övergripande uppfattning om organisationens engagemang. LÄS MER

 4. 4. Talanghantering inom HR-området : En kvalitativ studie av chefers sätt att se och arbeta med talang

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Olle Hägneryd; Wass Fredrik; [2024]
  Nyckelord :Talant; talant management; manager; HR; Talang; talanghantering; chef; HR;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur chefer med personalansvar ser på talang som begrepp och hur de strategiskt arbetar med talanghantering för att upprätthålla en attraktiv arbetsplats. Studien genomfördes utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt med fem semistrukturerade intervjuer som ligger till grund för insamling av empiriska materialet. LÄS MER

 5. 5. Attraktiva arbetsgivare ur nyexaminerade personalvetares perspektiv : En studie om värdesatta attribut och påverkande omständigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Linnea Käll; Jasmina Logo; [2024]
  Nyckelord :employer branding; attraktionsfaktorer; personalvetare; inre motivation; yttre motivation;

  Sammanfattning : Att ta reda på vad som utgör en attraktiv arbetsgivare samt vilka omständigheter som påverkar detta är avgörande för att locka och behålla kvalificerad personal, främja anställdas motivation samt för att öka prestationen på arbetsplatsen. Employer branding handlar om att strategiskt forma och kommunicera en arbetsgivares image och företagskultur för att attrahera, behålla och engagera kvalificerad personal både internt och externt. LÄS MER