Sökning: "Employer Value Proposition - EVP"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Employer Value Proposition - EVP.

 1. 1. Employer Brand Loyalty Revisited - Adapting to a Changing Reality - A qualitative article on how companies, engaging in Employer Branding efforts, need to adapt to a constantly changing context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Brodin; Anna Forkman; [2019-07-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Brand Loyalty; Employer Brand Relations; Employer Brand Identity; Employer Value Proposition - EVP; External influences; Jolts;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. ”Varför lärare?” : En kvalitativ studie om att attrahera och behålla lärare i en kommun med lärarbrist

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Angelica Nymann; [2019]
  Nyckelord :teachers; teacher shortage; talent attraction; attractive work; employer branding; employer value proposition EVP ; Lärare; lärarbrist; talent attraction; attraktivt arbete; employer branding; employer value proposition EVP ;

  Sammanfattning : Lärarbristen är ett utbrett problem i Sverige. Vikten av att kunna attrahera samt behålla lärarnas kompetens är därför stor. Syftet med denna studie är att få en förståelse för hinder som påverkar möjligheten att attrahera samt behålla lärare. LÄS MER

 3. 3. How to Win the War for Talent among Professional Engineers : An Employer Branding Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nicole Lejdeby; Carolin Östman; [2019]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Proposition EVP ; Public sector; Recruitment strategies; War for talent; Work values;

  Sammanfattning : Organisations strive to gain competitive advantages and there is an increasing demand for more advanced technology in today's dynamic and complex environment. The importance of engineering is increasing in the global world, which leads to a higher demand of professional engineers. They represent among the hardest roles to fill. LÄS MER

 4. 4. Attrahera och behålla personal : En studie om attraktivitet på Högskolan Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Lisa Johansson; Hanna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Proposition - EVP; Attracting and Retaining; Internal Marketing.; Employer Branding; Employer Value Proposition - EVP; attrahera och behålla; intern marknadsföring.;

  Sammanfattning : Flera forskare skriver om vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare, som idag är viktigare än någonsin, speciellt när konkurrensen om personal ökar. Genom att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke ökar chanserna att attrahera och behålla kompetent personal (Ehrenborg & Höglund, 2016). LÄS MER

 5. 5. En integrerad del av det dagliga arbetet : En kvalitativ studie om intern förankring av ett Employer Value Proposition

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Edlund; Felix Weiland; [2018]
  Nyckelord :Organisationsidentitet; employer branding; employer value proposition;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka hur ett företag arbetar för att deras EVP ska återspeglas i de anställdas uppfattningar om vilka man är som organisation. Det som studerades var dels vad företaget gör för att deras Employer Value Proposition ska förankras i de anställdas uppfattningar om organisationen; vad som bidrar till deras uppfattning och; hur de uppfattningarna stämmer överens med företagets Employer Value Proposition. LÄS MER