Sökning: "Empowerment inom vården"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Empowerment inom vården.

 1. 1. Aktivitetsengagemang och dess inverkan på återhämtning hos vuxna med svår psykisk ohälsa - En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Nicole Ryman; Hayat Warsame; [2022]
  Nyckelord :Återhämtning; Aktivitetsengagemang; Psykisk ohälsa; Svår psykisk ohälsa; Vuxna; CHIME; Arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsengagemang är centralt för hälsa och välbefinnande, dock har personer med svår psykisk ohälsa svårt att engagera sig i aktiviteter. Inom dagens psykiatri arbetar arbetsterapeuter med aktivitetsengagemang, där det börjar läggas ett större fokus på att arbeta återhämtningsinriktat. LÄS MER

 2. 2. Vård av personer med Anorexia Nervosa inom slutenvården : Patientens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Karlsson; Sarah Michelsson; [2022]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; patienters erfarenheter; slutenvård; kvalitativ litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en livshotande psykiatrisk sjukdom vilket främst anses drabba kvinnor. Sjukdomen kännetecknas av ihållande problematik med födointaget med en onormal strävan efter en viktnedgång. Behandlingen fokuserar främst på att häva svälten, normalisera ätandet och minimera de kroppsliga symtomen. LÄS MER

 3. 3. Det öppna journalsystemet : patienters upplevelser av att läsa sin journal

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Arreman; Johanna Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Patient record; Patient participation; Health literacy; Person-centered care; Patientjournal; Patientdelaktighet; Hälsolitteracitet; Personcentrering;

  Sammanfattning : Bakgrund Sedan en tid tillbaka har webbåtkomst av patientjournalen utvecklats och blivit möjlig för patienterna såväl i Sverige som i flera länder globalt. Sedan tillgången till journalen underlättats för patienterna tar allt fler chansen att läsa i sina journaler. LÄS MER

 4. 4. Vikten av rätt utövare : en strukturerad litteraturöversikt om sjuksköterskans roll i viktreducerande insatser som bedrivits inom hälso- och sjukvården på vuxna patienter med övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hasanain Al-Saedi; [2021]
  Nyckelord :Overweight; obesity; nurses; patient; weight loss; Övervikt; fetma; sjuksköterskor; patient; viktminskning;

  Sammanfattning : Introduktion: Övervikt och fetma är idag en växande folkhälsoutmaning och ökar i de flesta åldersgrupper globalt. De är en medverkande orsak till folkhälsosjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancertyper. LÄS MER

 5. 5. Äldre personers upplevelser av utskrivningsprocessen från slutenvård till primärvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jacqueline Olivera; Maureen Loyola Leyton; [2020]
  Nyckelord :Discharge process; Elderly; Experiences; Patient-centered care; Self-determination; Nursing; Utskrivningsprocessen; Äldre; Upplevelser; Personcentrerad vård; Självbestämmande; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utskrivningsprocessen har förändrats på grund av sjukvårdsreformer med mål att stärka patienters ställning och förkorta vårdtider inom sluten vård. Samtidigt som en åldrande befolkning med ökande multisjukhet och komplexa vårdbehov ställer höga krav på samverkan mellan berörda parter. LÄS MER