Sökning: "Empowerment och företrädarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Empowerment och företrädarskap.

 1. 1. Våld i nära relationer har ingen åldersgräns : En kvalitativ studie om socialtjänstens arbete med och skyddsinsatser för äldre personer utsatta för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Anita Baranowski; Stéphanie Cousu; [2022]
  Nyckelord :Våld i nära relation; Äldre; Insatser; Socialtjänstens arbete; Ålderism; Empowerment och företrädarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilket stöd och vilka insatser som i dagsläget finns för äldre personer, 65+, som är utsatta för våld i nära relation och som har vård- och omsorgsbehov. För att kunna besvara studien har vi tagit kontakt med socialtjänstens äldreomsorg, relationsvåldsteamet samt relationsvåldscentrum i Stockholms stad och genomfört semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare samt socialsekreterare. LÄS MER

 2. 2. ’’Utan mamma och pappa kan vi inte göra vårt jobb’’ : En kvalitativ forskningsstudie utifrån personalens perspektiv av vårdnadshavares delaktighet i deras barns vistelse på HVB

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Saba Alsherefi; Lina Sheiday Hashemi; [2021]
  Nyckelord :Föräldrars delaktighet; professionellas perspektiv; engagemang; involvering; empowerment;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att ur personalens perspektiv beskriva och analysera föräldrars/vårdnadshavares delaktighet i deras barns placering på Hem för vård och boende. Studien gjordes genom kvalitativ metod i form av fyra semistrukturerade intervjuer med fyra personer som jobbar inom två olika HVB hem i Västra Götalandsregionen. LÄS MER

 3. 3. Barnombud : En kvalitativ studie om att arbeta med barns rättigheter

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Molly Berg; Åsa Johannesson; [2019]
  Nyckelord :Advocacy for children; children’s right workers; participation; empowerment; child; youth; non-profit organizations; authorities; the UN Convention on the Rights of the Child.; Barnombud; företrädarskap; delaktighet; empowerment; barn; unga; myndigheter; barnkonventionen; civila organisationer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att söka förstå och identifiera barnombudens specifika kunskaper och erfarenheter för att kunna föra en konstruktiv diskussion kring vad detta kan tillföra andra yrkesgrupper som möter barn och unga. Detta genom att undersöka hur barnombud arbetar för att stärka barns rättigheter samt barnombudens reflektioner kring och erfarenheter av detta arbete. LÄS MER

 4. 4. Att se människan : En kvalitativ studie om kyrkliga organisationers socialaarbete riktat till tiggande EU-medborgare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Thomas Danielsson; Linn Lövkvist; [2015]
  Nyckelord :Tiggeri; EU-medborgare; Empowerment; Företrädarskap; Utsatthet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tvångsvård av gravida missbrukare : En studie om socialsekreterares resonemang kring omhändertagande av gravida missbrukare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Angela Serapinas; [2014]
  Nyckelord :social workers; compulsory treatment; pregnant addicts; tvångsvård; gravid; missbrukare; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare resonerar kring omhändertagande av gravida missbrukare. I studien undersöks även tillämpning av tvångsvårdslagstiftning i förhållande till gravida missbrukare och socialsekreterares förhållningssätt till etiska aspekter när beslut om tvångsvård av gravida missbrukare tas. LÄS MER