Sökning: "Emrah Sönmez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emrah Sönmez.

  1. 1. Abdullah Yücel: En marginell man. En diskursanalytisk studie om poesi och identitetsskapande i en svensk-turkisk migrationskontext

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Emrah Sönmez; [2014]
    Nyckelord :Abdullah Yücel; diskursanalys; identitetsskapande; Kulu; marginal man; migration; poesi.;

    Sammanfattning : Denna studie fokuserar på relationen mellan migration, identitet och skrivande i en svensk-turkisk migrationskontext. Abdullah Yücel var en av de första som emigrerade till Sverige 1965 från Kulu i Turkiet och blev en nyckelperson bland kuluturkarna i Sverige, bland annat genom sina dikter. LÄS MER