Sökning: "Emy Hederstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emy Hederstedt.

  1. 1. Svenska kyrkans högmässa som pedagogisk praktik

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

    Författare :Emy Hederstedt; [2016]
    Nyckelord :Pedagogisk praktik; undervisning; Svenska kyrkan; liturgi; högmässa; Den svenska kyrkohandboken 1986; Social Sciences;

    Sammanfattning : Kandidatarbetet rör sig i skärningspunkten mellan det pedagogiska och det teologiska forskningsfältet och knyter an till den forskning om Svenska kyrkans gudstjänst som lagts fram vid Svenska kyrkans forskningsenhet under de senaste tiotal åren. Arbetet har handlat om pedagogik i praktik (undervisning) och liturgik. LÄS MER