Sökning: "En kvalitativ studie av ett hälsoprojekt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden En kvalitativ studie av ett hälsoprojekt.

 1. 1. Samverkande hälsoarbete med nyanlända ungdomar i Norrbotten : En kvalitativ studie med syfte att beskriva och förstå erfarenheter av hälsa hos nyanlända ungdomar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linn Forsman; Wivianne Hellström; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända ungdomar; hälsa; hälsopromotion; empowerment; KASAM; photovoice;

  Sammanfattning : Today there is limited research about the health of newly arrived adolescents. It is important to pay attention to health at an early age, since the foundation for a behaviour often remain in the adult life. The study was a sub project in a major health project in Norrbotten. LÄS MER

 2. 2. Det var kul att se klassen samarbeta : En kvalitativ fokusgruppstudie om högstadieelevers upplevelser av ett hälsoprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Hannah Bengtson; [2015]
  Nyckelord :cooperation; experiences; health project; influence; self-efficacy; youth; hälsoprojekt; samarbete; self-efficacy; ungdomar; upplevelser.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka högstadieelevers upplevelser av ett hälsoprojekt. En högstadieklass i Uppsala län har under våren deltagit i ett pilotprojekt i syfte att utveckla metoder för fortsatta hälsofrämjande projekt samt på sikt förbättra ungdomarnas hälsa gällande ökad fysisk aktivitet, bättre kost- och sömnvanor samt en bättre sammanhållning i klassen. LÄS MER

 3. 3. Hälsobokslutet för att ge chefer stöd i att främja personalens Välbefinnande  _ utvärdering av ett förbättringsinitiativ inom hälso- och sjukvården : _ utvärdering av ett förbättringsinitiativ inom hälso- och sjukvården

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Fadia Restom; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Arbetsmiljö och hälsa är viktigt och längre uppmärksammade på arbetsmarknaden, inte minst inom den offentliga sektorn som landstinget. Inom området har ett nytt tänk, för att mäta och följa upp hälsofrämjande effekter och följa upp dem, börjat användas och studeras. LÄS MER

 4. 4. Barns uppfattningar av rörelseglädje

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Bodil Anne Arvidsson Klingvall; [2013]
  Nyckelord :Rörelseglädje; uppfattning; meningskapande; smak;

  Sammanfattning : Syftet med denna fenomenografiska studie var att undersöka barns uppfattningar av fenomenet rörelseglädje och vilken innebörd rörelseglädje har för dem. Ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att människan är fysiskt aktiv. LÄS MER

 5. 5. "Jag kan väl ärligt erkänna att precis då när man var med i själva projektet så kämpade man ju lite mer" : en kvalitativ studie med deltagare i ett hälsoprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Anna Centerstrand; [2010]
  Nyckelord :hälsofrämjande arbete; hälsa; kunskap; människosyn; ansvar; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Syfte: Hälsofrämjande insatser på arbetsplatser är idag vanligt förekommande. Genom olika hälsoprojekt kan arbetstagare bland annat få subventionerad träning och utbildning inom hälsoämnen. LÄS MER