Sökning: "En studie av pluralistiska elements effekter i proportionella valsystem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden En studie av pluralistiska elements effekter i proportionella valsystem.

  1. 1. En studie av pluralistiska elements effekter i proportionella valsystem

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Jakob Sivhed; [2020]
    Nyckelord :Valsystem MMPR List-PR; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om pluralistiska element i proportionella valsystem resulterar i ett färre antal effektiva partier i parlamentet, jämfört med stater som har rent proportionella valsystem. Detta undersöks genom att jämföra två stater, Tyskland och Nya Zeeland som använder valsystem med pluralistiska komponenter med stater som har proportionella valsystem och som samtidigt delar många av de komponenter som Tyskland och Nya Zeeland har. LÄS MER