Sökning: "Ena Glavas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ena Glavas.

  1. 1. Finns det effekter av cannabis, cannabinoider och Nabilone vid behandling av Parkinsons sjukdom?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Ena Glavas; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Parkinsons sjukdom uppstår i samband med degeneration av dopaminerganervbanor. Degenerationen sker progressivt och orsaken till detta är oftast okänd. LÄS MER