Sökning: "Encountering"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet Encountering.

 1. 1. Våld i nära relationer : Sjuksköterskans upplevelse av att möta våldsutsatta kvinnor på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Andersson; Kim Fransson; Josefine Kindberg; [2021]
  Nyckelord :Encountering; experience; qualitative design; person-centered care; Bemötande; erfarenhet; kvalitativ design; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer mot kvinnor involverar fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld och sker oftast i det egna hemmet. Våldet påverkar både den psykiska och fysiska hälsan och konsekvenser kan bland annat ses i form av stress, depression, ångest, kronisk smärta och huvudvärk. LÄS MER

 2. 2. Utbildningspolitiska reformer och dess inverkan på lärarprofessionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Donarta Ahmeti; Selma Bacevac; [2021]
  Nyckelord :Profession; Knowledgebase; Pedagogy; Autonomy; Reform ideology; Profession; Kunskapsbas; Pedagogik; Autonomi; Reformideologier;

  Sammanfattning : Profession is an autonomous social system based on the fact that the work emanates in some form of scientifically produced knowledge. The purpose of the knowledge overview is to find out how the political arena has shaped subject teachers as a profession. LÄS MER

 3. 3. Nyutbildade undersköterskors möte med arbetslivet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Katrin Rongby; [2021]
  Nyckelord :undersköterska; nyutbildad; yrkeskunnande; yrkesidentitet; praktikvändningen; praktikgemenskap; novis till expert;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att belysa praktikgemenskapen hos nyutbildade undersköterskors möte med arbetlivet och deras uppfattningar om sitt yrkeskunnande och utvecklandet av sin yrkesidentitet. Det finns idag lite forskning inom detta område. LÄS MER

 4. 4. I mötet med antisemitism : - Fyra historielärares undervisningsstrategier för att tolka, bemöta och motverka antisemitism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Hanna Fruberg; [2021]
  Nyckelord :Historieundervisning; Förintelseundervisning; värdegrundsarbete; antisemitism; historiemedvetande; historiekultur; historisk identitet; berättelser;

  Sammanfattning : Studien syftar till att genom kvalitativ metod, undersöka hur fyra historielärare upplever ochförstår antisemitism hos sina elever och hur de tillämpar olika didaktiska strategier för attförklara, förebygga och motverka antisemitism i sin undervisning.Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra historielärare verksamma i olikadelar av landet och analyserades utifrån teoretiska utgångspunkter kring värdegrundsarbete ihistorieundervisning, kontext och berättelsers betydelse i historieundervisning. LÄS MER

 5. 5. Class, Rank and Status in Jane Austen’s Pride and Prejudice

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Kajsa Söderström; [2021]
  Nyckelord :Jane Austen; Pride and Prejudice; social class; social rank; social status; historical background; biographical background; social criticism; early 19th century; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Pride and Prejudice, published in 1813, is one of Jane Austen’s best known novels but there is much hidden from a modern reader when encountering the text. Being unfamiliar with the class system of early 19th-century England and its complexities will diminish the impact of the novel that would be apparent to an early reader of Austen. LÄS MER