Sökning: "Enes Göransson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Enes Göransson.

  1. 1. Skogsindustrins roll i bioekonomin – vad tänker riksdagspolitikerna?

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

    Författare :Marcus Sydh Göransson; [2015]
    Nyckelord :biobaserad ekonomi; skogspolitik; politik; ramanalys; styrning;

    Sammanfattning : Såväl skogsindustrin som samhället i stort står inför stora utmaningar och omställningar. Samhället utmanas av hotet om ett förändrat klimat och de följder detta kan få, industrin står inför utmaningar sammankopplade med föränderliga marknader och nya teknologier. LÄS MER