Sökning: "Enes Vizlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Enes Vizlin.

  1. 1. Produktivitetsmått för röntgenavdelning : En fallstudie vid Visby lasarett

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

    Författare :Enes Vizlin; [2021]
    Nyckelord :flow efficiency; capacity calculation; quality; Lean Healthcare; patient safety; process; productivity; productivity measures; BPM; care needs; care queues; flödeseffektivitet; kapacitetberäkning; kvalitet; Lean Healthcare; patientsäkerhet; process; produktivitet; produktivitetsmått; vårdbehov; vårdköer;

    Sammanfattning : Den här studien görs som avslutande del av universitetsutbildning, kandidatprogram i Industriell teknik inom ämnesområdet kvalitetsteknik. Studien kan användas för vidare verksamhetsutveckling och analys av röntgenavdelningens behov av produktivitetsmått, vid Visby lasarett. LÄS MER