Sökning: "Engelska 7"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Engelska 7.

 1. 1. Effekt av peroral magnesiumsupplementering på blodtryck vid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecka Mjösberg; Emma Munch; [2019-06-25]
  Nyckelord :magnesium; supplementering; metabola syndromet; hypertoni; blodtryck; magnesium; supplementation; metabolic syndrome; hypertension; blood pressure;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för högt blodtryck är i Sverige 27 procent. Högt blodtryck är en oberoenderiskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom, men också en komponent av metabola syndromet. Viss forskningtyder på att lågt magnesiumintag ökar risken för metabola syndromet och därmed risken för hjärt- ochkärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. What’s the question? : En innehållsanalys av frågor som relateras till texter i läromedel för engelska i årskurs 7-9

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Skoog; [2019]
  Nyckelord :läromedel; läromedelsfrågor; engelskundervisning; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Lärobokstexter är vanligt förekommande i engelskundervisningen, där läromedlen ofta innefattas som vägledning och struktur för läraren och eleverna. Enligt tidigare forskning kan de frågor som relateras till läromedelstexterna ses som en form av stöttning där eleverna genom dem kan främja sin läsförståelse och språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. See you next Tuesday : a study of temporal deictic modifiers "next" and "last"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Johanna Wohlin; [2019]
  Nyckelord :Linguistics; Deixis; Temporal deixis; English; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay examines the interpretation of deictic modifiers next and last in combination with propositionally termed days and months. The investigation aimed to show in what instances these expressions can be interpreted as ambiguous, and what influence temporal distance has on this. LÄS MER

 4. 4. Listening Difficulties in children with Developmental Phonological Disorder : A survey of parents' perception of their children's listening abilities.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Ellika Forsberg; Lotta Ohtamaa; [2019]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; DLD; Developmental Phonological Disorder; DPD; ECLiPS; listening difficulties.;

  Sammanfattning : Background/Aim: The British questionnaire ECLiPS (Evaluation of Children’s Listening and Processing Skills; Barry & Moore, 2015) aims to profile listening difficulties in children. The questionnaire consists of 38 statements, divided into five subscales, and a short survey with six questions about general health. LÄS MER

 5. 5. Digitaliserad undervisning med fokus på engelska i årskurs 7-9 : Några lärares upplevelser kring implementeringen av ett digitaliserat läromedel.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Diamant; [2019]
  Nyckelord :digital dexterity; digitalisering; lärares attityd; utvecklingsarbete; digital transformation; förändringsagenter;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka vilka attityder fyra engelsklärare samt en lärare i samhällsorienterande ämnen i årskurs 7-9 har till digitalisering i skolan i allmänhet och ett specifikt digitalt läromedel i synnerhet i samma kommun. Arbetet syftar även till att översiktligt redogöra för de olika roller som krävs för förändring. LÄS MER