Sökning: "Engelska dialekter"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Engelska dialekter.

 1. 1. Flerspråkighet i film - Om översättningsstrategier i två italienska dubbningar av Gudfadern.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Charlotte Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Översättning; dialekter; sociolekter; flerspråkighet; massmedia och litteratur; dubbning av film; undertextning; översättningsstrategier; normalisering; amerikansk engelska; New Yorkengelska; italienska; sicilianska; Gudfadern; The Godfather; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka strategier som används vid dubbningen av filmtrilogin Gudfadern från dess amerikanska källtextsammanhang till ett italienskt måltextsammanhang. Syftet är dels att få mer information om hur översättning av flerspråkighet ser ut, dels hur det kan se ut när språkvarieteten som ska översättas är tillgänglig på det språk som det ska översättas till samt om förändringar över tid kan antydas. LÄS MER

 2. 2. Teaching and Assessing Student's Accents : The Challenge of Working with the Multitude of Accents in the English-Speaking World

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emma Klevskog; [2019]
  Nyckelord :World English; Teaching; Oral assessment; Swedish learners; Teachers; Accents; Upper secondary school;

  Sammanfattning : Today, English is a world language and more English accents have appeared. Today it is more difficult to teach English in Sweden due to the fact that we do not know when, where or how we are going to use English in the future. LÄS MER

 3. 3. Siciliansk kultur och dialekt i översättning. En undersökning av kulturspecifika begrepp och dialekt i översättningarna av Andrea Camilleris "La forma dell’acqua" till engelska och svenska

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rebecca Vikingsson; [2013-06-18]
  Nyckelord :översättning; kulturspecifika begrepp; dialekt; Andrea Camilleri; la forma dell acqua;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar några av de översättningsproblem som uppkommer vid överföringen av kultur och dialekt. Det material som ligger till grund för undersökningen är Andrea Camilleris "La forma dell'acqua", den svenska översättningen "Vattnets form" och den engelskspråkiga översättningen "The Shape of Water. LÄS MER

 4. 4. Global English and Listening Materials : A Textbook Analysis

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitetKarlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Björn Eggert; [2009]
  Nyckelord :Listening materials; listening comprehension; global English; textbook materials; English as a second language ESL ; varieties; dialects; rate of delivery; hörövningsmaterial; global engelska; läromedel; hörförståelse; engelska dialekter;

  Sammanfattning : This paper focuses on listening materials used in English language teaching in Sweden, especially in respect to the concept of global English. Global English could briefly be described as the linguistic, cultural, politic, and economic influence of English in the world. LÄS MER

 5. 5. Prosodisk transfer av ordaccenter från svenska till engelska : akustisk analys av hur förstaspråksdialekter påverkar andraspråket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Karolina Löwgren; [2005]
  Nyckelord :Svenska språket; dialekter; Andrapråksinlärning; engelska; Interferens; Kontrastiv analys; Prosodi; Prosodisk transfer; Förstaspråksdialekter; Andraspråk; Brytning; Language learning; Språkinlärning; Phonetics; phonology; Fonetik; fonologi; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : [Ingen sammanfattning].... LÄS MER