Sökning: "Engelska originaltitlar"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Engelska originaltitlar.

 1. 1. Funktioner, semantiskt innehåll och genrespecifika drag i boktitlar översatta från engelska till svenska

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :Engelska originaltitlar; svenska översatta titlar; titelöversättning; titelfunktioner; semantiskt innehåll; genrer;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks boktitlar översatta från engelska till svenska genom att studera vilka funktioner titlarna uppfyller, vilket semantiskt innehåll titelparen uppvisar och om det finns någon skillnad i genrerna när det gäller funktioner samt det semantiska innehållet. Undersökningens resultat gällande funktioner visar att majoriteten av titlarna uppfyller den distinktiva funktionen (att titeln är unik), att större delen av titlarna uppfyller den metatextuella funktionen (att titeln kan identifieras som en boktitel), att ett fåtal av titlarna uppfyller den fatiska funktionen (titelns längd), att ett övervägande antal av titlarna uppfyller den referentiella funktionen (ge information om den tillhörande texten) och att en minoritet av titlarna uppfyller den expressiva funktionen (titeln förmedlar författarens personliga tanke). LÄS MER

 2. 2. Från 1980-talets Snuten i Hollywood till 2010-talets The Theory of Everything : Titelöversättning av utländska biofilmer i Sverige under 30 år

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Emma Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur översättningen av titlar på utländska biofilmer i Sverige har utvecklats mellan 1985 och 2015, samt att hitta förklaringar till den utveckling som visas i resultaten. Materialet består av samtliga utländska filmer som visats på svenska biografer under åren 1985, 1995, 2005 och 2015 – totalt 868 originaltitlar och deras svenska motsvarigheter. LÄS MER