Sökning: "Ensamkommande flickor"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Ensamkommande flickor.

 1. 1. Ensamkommande flickors utsatta situation och behov av stöd utifrån ett kulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Öster; Hilda Edström; [2020]
  Nyckelord :ensamkommande flickor; familjestruktur; kollektivism; kulturkrock; kulturellt perspektiv; könsroller; individualism; stödinsatser; utsatthet;

  Sammanfattning : År 2015 var Sverige det land som tog emot flest ensamkommande barn i förhållande till sin befolkning i Europa. Eftersom ensamkommande barn flyr utan sina föräldrar eller annan vårdnadshavare, är de särskilt utsatta vid ankomsten till Sverige. LÄS MER

 2. 2. "Tror ni att jag fick allt gratis? Jag fick jobba arslet av mig!" : En studie om vilken betydelse relationer, nätverk och strategier har för ensamkommande flickors inträde och etablering på den svenska arbetsmarknaden

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Zenzi Brydolf; Rebecka Casserblad; [2019]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; social worker; social capital; bonding social capital; bridging social capital; labor market; social network; unaccompanied girls; Ensamkommande barn; socialsekreterare; socialt kapital; sammanbindande socialt kapital; överbryggande socialt kapital; arbetsmarknad; socialt nätverk; ensamkommande flickor;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how women who came to Sweden as unaccompanied children experienced their entry into the Swedish labor market based on six qualitative interviews with woman in the age range of 24-32. The interviews were analyzed and interpreted using social capital as a theory. LÄS MER

 3. 3. Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kristin Malmcrona Friberg; [2017]
  Nyckelord :Östersund; Inlöparna; motionslöpning; fysisk aktivitet; asylsökande; flykting; integration; fysisk och psykisk hälsa; socialt hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Det finns många aspekter för stadsplanerare att tänka in i utformningen av staden - aspekter som en god och jämlik hälsa, ökad fysisk aktivitet och integration. En i synnerhet aktuell utmaning som städer idag ställs inför är den senaste tidens ensamkommande såväl som tillsammanskommande flyktingar från konflikt och krigshärjade områden. LÄS MER

 4. 4. Utsatthet och stöd på boenden för ensamkommande barn och unga - en studie om upplevelser utifrån boendeform och kön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Lindeus; Marie Sjöström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att beskriva ensamkommande barn och ungas upplevelse av stöd och utsatthet utifrån boendeform och kön. Vidare är syftet att skapa en förståelse för hur eventuella skillnader i upplevelse uppkommit med hjälp av ekologiskt perspektiv, symbolisk interaktionism och genus. LÄS MER

 5. 5. ”Med utbildning kan man bli det man vill” : En studie om ensamkommande flickors möte med det svenska utbildningssystemet och arbetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Larsson; Märtha Öhlund; [2016]
  Nyckelord :ensamkommande flickor; studie- och yrkesvägledning; språkintroduktion; migration; etnicitet; karriärutveckling;

  Sammanfattning : I denna studie vill vi undersöka ensamkommande flickors erfarenheter av studie- och yrkesvägledning samt hur de resonerar kring framtiden, där vi vill fokusera på deras upplevda möjligheter och framtidsdrömmar. Till vår hjälp med detta har vi våra tre frågeställningar; Hur beskriver de ensamkommande flickorna sina erfarenheter av vägledning?, Hur ser de ensamkommande flickornas framtidsdrömmar ut, och har de förändrats sedan de kom till Sverige?, samt Hur ser de ensamkommande flickorna på sina möjligheter till arbete? Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi genomför intervjuer med fem ensamkommande flickor. LÄS MER