Sökning: "Ensamkommande men inte ensamma"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ensamkommande men inte ensamma.

 1. 1. Barnen som flyr ensamma är de mest utsatta : En kvalitativ studie av fyra ensamkommande afghanska flyktingbarns upplevelse av integrationsprpcessen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Arya Abdullah; [2015]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children; Afghanistan; Social relationships; Integration; Language; Trauma; Ensamkommande flyktingbarn; Afghanistan; sociala relationer; Integration; Språk; Trauma;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelse för hur fyra ensamkommande flyktingbarn upplever det nya samhället, samt det som görs för att underlätta deras  integrering i Sverige. Att lämna sitt hemland och vara på flykt för en bättre framtid är ett beslut som varje ensamkommande flyktingbarn har tvingats möta, och lämna sin komfort zon. LÄS MER

 2. 2. Hundra år av ensamhet - Om ensamkommande barns möjlighet till skydd enligt LVU.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joel Malmkvist; [2014]
  Nyckelord :social and welfare law; rättssociologi; administrative law; socialrätt; förvaltningsrätt; Stretmo; textanalys; barnets bästa; barnkonventionen; barn; migration; UtL; SoL; omhändertagande; diskursanalys; LVU; ensamkommande barn; unaccompanied children; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ongoing conflicts in Syria, Afghanistan, Somalia and Sudan has meant that the number of refugees worldwide has risen to levels not measured in decades. Children constitute a big part of these refugees, some of them fleeing their homes without a parent or a legal guardian. LÄS MER

 3. 3. Åldersbedömning av ensamkommande barn

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Anderberg; [2012-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan sommaren 2006 har antalet ensamkommande barn som anländer till Sverige ökat oavbrutet. Dessa barn utgör en särskilt utsatt grupp varpå det finns särskilda bestämmelser inom såväl internationell som nationell rätt genom vilka ensamkommande barn tillskrivs rätt till ett mer omfattande stöd genom hela asylprocessen, vid sitt mottagande samt fortsatta vistelse här i landet än asylsökande vuxna. LÄS MER

 4. 4. "Man får ju inte ha för stort hjärta" : Gode mäns komplexa roll i mötet med de ensamkommande flyktingbarnen

  Magister-uppsats, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Linda Ortfeldt; Therese Schagerberg; [2011]
  Nyckelord :god man; ensamkommande barn; ideellt arbete; professionalisering;

  Sammanfattning : Under år 2009 kom 2 250 ensamma barn till Sverige. Deras orsak till flykt är många, men det kan bland annat ha att göra med krig, förföljelse, tortyr med mera. När de kommer till Sverige får de en god man som ska träda in i vårdnadshavarens ställe. LÄS MER

 5. 5. Rättssäkerhet för de mest utsatta? : Sveriges mottagande av ensamkommande, asylsökande barn

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Jennie Nilsson; [2008]
  Nyckelord :asyl; ensamkommande; barn; migrationsverket; ;

  Sammanfattning : Det har skrivits flitigt i media om ensamkommande flyktingbarn och om hur dessa barn tas emot i Sverige när de av olika anledningar lämnar sitt hem och helt ensamma anländer hit, till ett för dem helt främmande land. Totalt tog Sverige emot 36 207 asylsökande år 2007, varav 1 264 av dessa var barn utan vårdnadshavare. LÄS MER