Sökning: "Enskild egendom gåva"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Enskild egendom gåva.

 1. 1. Fångesklassificering av blandade fång vid överlåtelse av lös egendom i inkomstslaget näringsverksamhet - Inkomstskatt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linda Svensson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; fångesklassificering; blandat fång; blandade överlåtelser; lös egendom; inkomstslaget näringsverksamhet; enskild näringsverksamhet; överlåtare; förvärvare; inkomstskatt; anskaffningsvärde; periodiseringsfond; expansionsfond; sparat fördelningsbelopp; räntefördelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid generationsskifte är det vanligt att egendom överlåts till pris som understiger marknadsvärdet, vilket kallas blandat fång. Enbart ett fåtal frågor avseende dessa fång regleras i inkomstskattelagen och för övriga frågor behöver fånget klassificeras som antingen gåva eller köp. LÄS MER

 2. 2. Enskild egendom, giftorättsgods eller lite av varje? - En studie av gällande rätt i fråga om surrogat av blandad karaktär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Stern Olsson; [2017]
  Nyckelord :giftorättsgods; bodelning; enskild egendom; familjerätt; surrogat av blandad karaktär; surrogat; huvudsaklighetsprincipen; delningsprincipen; blandad gåva; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar problematiken rörande surrogat av blandad karaktär, det vill säga sådan ersättningsegendom som finansieras delvis genom makes giftorättsgods, delvis genom dennes enskilda egendom. Syftet är att utreda huruvida delningsprincipen, där surrogategendomen delas upp proportionellt i de två egendomsslagen, eller huvudsaklighetsprincipen, vilken innebär att hela surrogatet klassificeras som antingen enskild egendom eller giftorättsgods i sin helhet, ska tillämpas. LÄS MER

 3. 3. Generationsskifte i familjeägda aktiebolag : Särskilt arv och testamente

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Sandra Elfström; [2008]
  Nyckelord :Generationsskifte; arvsrätt; testamente;

  Sammanfattning : Det är naturligt att det flera gånger under ett företags livstid sker generations- och ägarskiften. Genomförandet av ett sådant skifte är en stor och krävande procedur som kräver noggrann planering och god framförhållning. LÄS MER

 4. 4. Nackdelsrekvisitet vid återvinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magnus Wickman; [2001]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I konkurs finns ofta ett behov att återvinna vissa av gäldenären gjorda rättshandlingar. Återvinningsreglerna i konkurslagen (1987:672) 4 kap. 5-13 §§ medger återvinning av rättshandlingar som skett inom en viss tid före konkursbeslutet. En förutsättning för återvinning är emellertid att det s k nackdelsrekvisitet är uppfyllt. LÄS MER