Sökning: "Entesar Ghaleb Hashim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Entesar Ghaleb Hashim.

  1. 1. Att vara äldre vårdtagare i ett nytt socialt rum : Om äldre invandrares upplevelser av svensk sjukvård

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Entesar Ghaleb Hashim; Sara Gunnarsson; [2012]
    Nyckelord :Elderly immigrants; Iraqi immigrants; self-determination; health care; culture capital; habitus; doxa; Social Sciences;

    Sammanfattning : Abstract Authors: Entesar Ghaleb Hashim & Sara Gunnarsson Title: Being an elderly care taker in a new social room - An essay on elderly immigrants’ experiences in Swedish health care. Supervisor: Charlotta Zettervall Assessor: Frans Oddner This essay focuses on elderly immigrants and their experiences of health care in the Swedish society. LÄS MER