Sökning: "Envik-Lundberg Sara"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Envik-Lundberg Sara.

  1. 1. Könsskillnader i omvårdnad vid kronisk smärta – En litteraturstudie om könets betydelse

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Envik-Lundberg Sara; Bergström Victoria; [2021-03-18]
    Nyckelord :Könsskillnader; kronisk smärta; upplevelser; personcentrerad vård och bemötande;

    Sammanfattning : Bakgrund: Mellan 40 och 65 % av den svenska befolkningen lider idag av långvarig smärtproblematik och smärta är en stor anledning till att patienter söker vård. Smärta är en subjektiv upplevelse som kan vara svår att förmedla till vårdpersonal. LÄS MER