Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Förtätning i kulturhistoriska miljöer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linnea Ehrling; Wictoria Wibroe; [2020]
  Nyckelord :Cultural-historical environment; Densification; Gentle exploitation; Good built environment; National interest; Växjö; Block Gripen; Kulturhistorisk miljö; Förtätning; Varsam exploatering; God bebyggd miljö; Riksintresse; Växjö; Kvarteret Gripen;

  Sammanfattning : Studien grundar sig i den ständigt ökade stadsbefolkningen vilket bidrar till att städerna behöver utvecklas. En lösning på detta kan vara förtätning. Det kan leda till konsekvenser i de befintliga kvarteren med nya byggnader som oftast ska placeras i känsliga miljöer som i detta fall är ett kulturhistoriskt värdefullt område. LÄS MER

 2. 2. Förskollärare och barnens kamrater som en viktig del i barns språkutveckling : En intervjustudie om utemiljöns möjligheter att locka till lek som främjar den språklig utvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sanna Tillström; [2019]
  Nyckelord :Preeschool; play; language development; outdoor enviroments; preeschool teachers role in play; Förskola; lek; språkutveckling; utemiljö; förskollärarens lekroll;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find out how preschool teachers consider to take care of childrens outdoor play in order to achive an increased language development among the children. Focus lays on both the things that happen in the outdoor enviroments as well as on how the preeschool teacher approach childrens play to promote the language development. LÄS MER

 3. 3. Minska ångest i väntrumsmiljöer med belysning : Effekten av ljusnivå, ljusupplevelse och fönster ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Emilia Runslätt; Lovisa Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :Anxiety; Illuminance; Waiting room; Lighting; Patients; Light experience; View; Windows; Ångest; Belysningsstyrka; Väntrum; Belysning; Patienter; Ljusupplevelse; Utsikt; Fönster;

  Sammanfattning : Väntrum och ångest har en stark koppling med varandra. Majoriteten av Sveriges befolkning besöker ett väntrum som patient minst en gång per år. I dagsläget planeras belysningen i första hand för vårdpersonalens behov och förutsättningar. På grund av detta blir ljusmiljön och väntrumsupplevelsen för patienter kan bli lidande. LÄS MER

 4. 4. Stabilisering av Aluminiumreducerad AOD-slagg.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Fredrik Axelsson; [2019]
  Nyckelord :AOD; slagg; sönderfall; metallurgi;

  Sammanfattning : Slagg har historiskt använts som konstruktionsmaterial i olika applikationer. Alla typer av slagg passar inte på grund av otillräckliga egenskaper. Vid produktion av höglegerat rostfritt stål så är slaggen mycket kalkrik, vilket leder till sönderfall på grund av absorption av vatten. LÄS MER

 5. 5. Bodens Kommun i 3D

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Albin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : sida 1Sammanfattning:Det här projektet har gåttut på att skapa en slags 3D-miljö över Bodens kommun som man kan använda sig av för olika sakerinom kommunen. Projektetskapades i ArcGis-Pro, skillnaden mellan vanliga ArcGis och Pro är att man kan skapa 3D-miljöer i Pro. LÄS MER