Sökning: "Environmental Psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 415 uppsatser innehållade orden Environmental Psychology.

 1. 1. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Niki Lindgren; [2020]
  Nyckelord :preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Sammanfattning : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Vilka meningserbjudanden upplever förskolebarn i skogsmiljö? - en deltagande observation av barns vistelse och upplevelser i skogsmiljö.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carola Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Förskolebarn; Kamratkultur; Meningserbjudanden; Skogsmiljö; Ting;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad barn upplever som meningsfullt i skogsmiljö. Studiens empiri inhämtades i skogsmiljö ur tre ostrukturerade observationer och fältanteckningar om några barns handlingar och lekar. LÄS MER

 3. 3. Så lockar vi med miljön : en undersökning av inredningsstrategier på folkbibliotekets barnavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Jaros; [2020]
  Nyckelord :folkbibliotek; barnbibliotek; biblioteksinredning; barn; biblioteksmiljö;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain knowledge on the way library managers and librarians describe intentions and ways of working as well as their thoughts on what makes an attractive children’s interior design of public libraries. It is also an aim to acquire knowledge on the way they describe how the interior design works in practice. LÄS MER

 4. 4. Själsliga möten i trygga rum : En religionspsykologisk studie på själavårdsrummet utifrån prästers erfarenheter

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

  Författare :Daniel Borssén; [2020]
  Nyckelord :Religionspsykologi; själavård; själavårdsrum; präst; miljöpsykologi;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to investigate how priests in the Church of Sweden relate to the environment where they practice pastoral care, and what significance the spatial environment may have on pastoral care.       On the basis of the research question of this paper I have used concepts from environmental psychology and concepts from psychology of religion to approach my research problem. LÄS MER

 5. 5. Vinterträdgårdars betydelse för äldre personer : en studie om miljöns innehåll och utformning för att möta målgruppens behov

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Martina Carman; [2020]
  Nyckelord :vinterträdgårdar; äldre personer; miljökvaliteter; design; seniorboenden; övergångszoner;

  Sammanfattning : Här i Sverige är det under stor del av året mörkt och kallt, vilket försvårar för känsligare grupper i samhället att vistas utomhus under längre perioder. Detta gäller bland annat våra äldre i samhället. LÄS MER