Sökning: "Environmental responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 1064 uppsatser innehållade orden Environmental responsibility.

 1. 1. En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s ramverk Human Rights Based Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Sandberg; [2020-02-18]
  Nyckelord :human rights; human rights based approach; state aid; foreign aid; Sida; policy analysis; ‘What´s the problem represented to be?’-approach; mänskliga rättigheter; människorättsbaserat ramverk; statligt bistånd- och utvecklingssamarbete; policyanalys; ’What´s the problem represented to be?’-metod;

  Sammanfattning : Human rights became an important part of the development aid sector in 2003, due to the UN framework Human Rights Based Approach, HRBA. It is used across the sector, including within the Swedish state aid agency, Sida. LÄS MER

 2. 2. "Turism kan bli ett problem, om det inte redan är det" : En kvalitativ studie om Last-Chance Tourism och resebeteende vid Belize barriärrev

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johannes Jansson; Joakim Wermelin; [2020]
  Nyckelord :Last-Chance Tourism; Belize Barrier Reef; sustainable tourism; travel values; travel behaviour; destination marketing;

  Sammanfattning : Last-Chance Tourism is a phenomenon that refers to a destination that is threatened by increasing tourism or climate change. The eagerness to visit these destinations before it is too late is a huge attraction-factor for tourists nowadays. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares arbete med hållbar utveckling : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares arbete med den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling innan och efter nya läroplanen Lpfö 18.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Carin Sandberg; [2020]
  Nyckelord :preschool; preschool teachers´ work; sustainable development; Lpfö 18; environment; förskola; förskollärares arbete; hållbar utveckling; Lpfö 18; miljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur läroplanen Lpfö 18 och det nya uppdraget runt hållbar utveckling har påverkat förskollärarnas miljömässiga arbete. Metoden som har använts för att besvara syftet är semistrukturerade kvalitativa intervjuer där sju förskollärare deltog i studien. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tilda Magnusson; [2020]
  Nyckelord :kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Sammanfattning : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellinor Månsson; Nilla Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Företags sociala ansvar; mjuk reglering; leverantörskedja; uppförandekoder; hållbarhetsrapportering; multinationella företag Corporate social responsibility; global supply chain; soft law; codes of conduct; sustainability report; multinational enterprises; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. LÄS MER