Sökning: "Environmental sociology"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Environmental sociology.

 1. 1. En studie av förgårdsmark : med fokus på gaturummet och människan i staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Louise Bergström; Alice Engberg; [2023]
  Nyckelord :förgårdsmark; Gehl; kantzon; levande bottenvåning; stadsplanering; social interaktion;

  Sammanfattning : Staden behöver bli tätare och samtidigt finns visioner om grönare städer. En levande stadsmiljö med goda närmiljöer är en ambition som flera städer strävar efter. I gränsen där bebyggelse och gata möts finns ytan förgårdsmark, vilken tillhör byggnaden avseende äganderätten och vilken planeras av kommunen. LÄS MER

 2. 2. Dioxins: An Easy Problem to Solve or a Hard-Fought Battle for the Environment? a Case Study of How and Why the Pulp and Paper Industry in Sweden Transitioned Away From Chlorine-Bleaching

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Marcus Aronsson; [2023]
  Nyckelord :environmental sociology; ecological modernization; treadmill of production; middle-range; industrial transition; Social Sciences;

  Sammanfattning : The situation for the environment is in many ways dire. However, amidst all the negative environmental developments it is easy to neglect the successes that have actually happened. LÄS MER

 3. 3. Mobilising environmentalists : A qualitative study of Swedish environmental social movements online

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Shawn Hedbom; [2022]
  Nyckelord :sociologi; sociology; collective identity; online; micro blog; netnografi; netnography; etnografi; ethnography; kvalitativ; qualitative;

  Sammanfattning : Many studies on social movements aim to understand a moment on an international level. This paper aims to contribute to the understanding of the Swedish environmental movement and the collective identity that can be found in these movements. In an effort to do this, the study aimed to answer research questions. LÄS MER

 4. 4. Green capitalist or critical environmentalist? : A comparative study of the environmental policies of the Left Party (Vänsterpartiet) and the Social Democratic Party (Socialdemokraterna)

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Statsvetenskap

  Författare :Michel Mohseni Tabrizi; [2022]
  Nyckelord :Ecological Modernization Theory; Critical Environmental Sociology; Vänsterpartiet; Socialdemokraterna; Ideal types; Green capitalist; Critical environmentalist; Environmental politics; Environmental political discourse; Capitalism; Post-capitalism;

  Sammanfattning : This paper analyses the environmental policy documents of Vänsterpartiet (Left Party) and Socialdemokraterna (Social Democratic Party) based on the theories of ecological modernization (EMT) and critical environmental sociology (CES), constructed as ideal types. The aim is to explain ideational differences and similarities based on the ideal types of each theory and how well the parties can be linked to the ideal types of EMT and CES, their similarities and differences. LÄS MER

 5. 5. Efterbehandlingsansvar för förorenade områden: Ett arbete om hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Miljörätt; Hållbar utveckling; Förorenade områden; Efterbehandlingsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Miljöbalkens övergripande mål är att uppnå hållbar utveckling enligt balkens portalparagraf. Begreppet består av tre element: ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet. Hållbar utveckling ska genomsyra tillämpningen av hela balken. För att hållbar utveckling ska förverkligas krävs att underliggande delmål beaktas. LÄS MER