Sökning: "Equality Principle"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden Equality Principle.

 1. 1. Slopad ungdomsreduktion för unga lagöverträdare vid allvarlig brottslighet - eller? En rättssäkerhetsanalys om de förmildrande omständigheternas uppfångande av unga lagöverträdare som inte längre omfattas av ungdomsreduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Svensson; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Ungdomsreduktion; Förmildrande omständigheter; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare upp till tjugoett år har sedan länge särbehandlats i den svenska straffrätten. Detta kommer främst till uttryck genom den så kallade ungdomsreduktionen i 29 kap. 7 § BrB, vilken bland annat motiveras med unga lagöverträdares outvecklade ansvarsförmåga och större sanktionskänslighet i relation till vuxna. LÄS MER

 2. 2. Är likadelningsprincipen likställd med jämställdhet? - En studie av likadelningsprincipens ändamålsenlighet ur ett jämställdhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Persson; [2022]
  Nyckelord :Familjerätt; Äktenskapsbalken; Giftorätt; Likadelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att studera hur likadelningsprincipen och dess modifikationer utformats och samspelar utifrån den jämställdhetssträvan som uttalats i äktenskapsbalkens förarbeten. Syftet med uppsatsen är därutöver att analysera huruvida denna utformning är ändamålsenlig, dels med beaktande av de samhällsförändringar som skett sedan äktenskapsbalken inrättades och dels med beaktande av de alternativa egendomssystem som presenterats i äktenskapsbalkens förarbeten och diskuterats i den juridiska litteraturen. LÄS MER

 3. 3. Vägen mot ett mer jämställt arbetsliv - Gravida kvinnors rättsliga skydd i arbetslivet, konsekvenser av föräldraledighetsuttaget samt åtgärder som främjar jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Forsbrand; Alice Ekenstierna; [2022]
  Nyckelord :Gender discrimination; parental leave; equality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered to be one of the world's most equal countries, hundreds of cases of suspected gender discrimination are reported every year. The legal protection in Sweden largely consists of regulations from the European Union that have been transformed into Swedish law. LÄS MER

 4. 4. Byggbar mark - En studie om hur utvalda aktörer värderar översvämningsrisk vid nybyggnation och för skydd av befintlig bebyggelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Hedda Skarsgård; Wilma Norlin; [2022]
  Nyckelord :Översvämning; klimatanpassning; försäkring; kommun; länsstyrelse; långivare; fysisk planering; översvämningsrisk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Climate change is expected to increase the frequency of fluvial, pluvial, and coastal flooding which require consideration in spatial planning. More frequent floods will affect the financial stability by increasing the exposure of risk for insurance companies and creditors. LÄS MER

 5. 5. Access to justice för målsäganden : Om målsägandens rättigheter, och statens skyldigheter, i straffprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Tibäck; [2022]
  Nyckelord :Access to justice; access to court; access to council; rätt till rättskipning; rätt till rättslig prövning; rätt till ombud; artikel 6; art. 6; EKMR; Europakonventionen; brottsoffer; målsägande; målsägandebiträde;

  Sammanfattning : Equality before the law and equal access to justice are fundamental rights in a modern state governed by the rule of law. Access to justice refers to the essential notion that all people have the right to legal protection and a jucidial remedy and that no practical, legal or other obstacles should prevent individuals from exercising their rights. LÄS MER