Sökning: "Equity Escape Rule"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Equity Escape Rule.

  1. 1. Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln - I ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Björn Thulin; [2019]
    Nyckelord :Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln; ränteavdragsbegränsningsregler; ränteavdrag; den skatterättsliga neutralitetsprincipen; neutralitetsprincipen; gruppregler; gruppundantag; Group Ratio Rule; Equity Escape Rule; OECD; BEPS Action 4; direktivet mot skatteundandraganden; ATAD; koncernbeskattning; resultatutjämning; prop. 2017 18:245.; Law and Political Science;

    Sammanfattning : On January 1 2019, extensive changes were introduced to the Swedish corporate tax system. From previously only limiting deductions for interest expenses related to internal loans, the corporate tax reform entails that all interest expenses are limited and all Swedish companies are subject to the regulations. LÄS MER