Sökning: "Equivalent gamma method"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Equivalent gamma method.

 1. 1. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER

 2. 2. A Metallicity Snapshot of the Small Magellanic Cloud from Spectra of RR Lyrae Stars

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Anders Nyholm; [2013]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Using spectra of RR Lyrae stars in the Small Magellanic Cloud (SMC) a metallicity snapshot from an early epoch in the history of the SMC could possibly be obtained. The SMC, one of our closest neighbours in the Local Group of galaxies, offers the opportunity to study another galaxy close-up. LÄS MER

 3. 3. Särskild skiljedom – skiljenämndernas laserkniv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Fredrik Dehlin; [2013]
  Nyckelord :civilrätt; processrätt; skiljemannarätt; skiljedom; särskild skiljedom; skiljeförfarande; Dehlin; Separate Awards; Interim Awards; Arbitration; Commercial Arbitration; Skiljenämnd; skiljedomsrätt; civilprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Både i Sverige och utomlands finns det ett behov av tvistlösning som alternativ till domstolsprövning. I Sverige har sedan 1917 Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut fungerat som institut för alternativ tvistlösning genom skiljeförfarande och en gångbar lagstiftning på området har i Sverige funnits sedan 1929. LÄS MER