Sökning: "Erbjudandehandling"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Erbjudandehandling.

 1. 1. Ett prospektansvar som omfattar det emitterande bolaget : Huruvida prospektansvaret bör utvidgas och hur en sådan utvidgning bör utformas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Åhlander; [2022]
  Nyckelord :Aktiebolag; Börsrätt; Aktiebolagsrätt; Börs; Prospekt; Prospektansvar; Skadestånd; Skadeståndsrätt; Juridik; Affärsjuridik; Investerarskydd; Borgenärsskydd; Informationsansvar; Erbjudandehandling; Skadeståndsansvar; Harmonisering;

  Sammanfattning : Idag omfattar det skadeståndsrättsliga ansvaret för prospekt endast organledamöterna enligt regleringen i ABL. Frågan om ett utvidgat prospektansvar har genom en rapport från Finansinspektionen i september år 2021 fått ny aktualitet. LÄS MER

 2. 2. Bolagets prospektansvar: eller att inspireras av de ledande kapitalmarknaderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Astrid Karlsson; [2016]
  Nyckelord :associationsrätt; skadeståndsrätt; aktiemarknadsrätt; aktiemarknad; prospekt; prospektansvar; BDO; BDO-fallet; de lege ferenda; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The public confidence is a fundamental prerequisite for the function of the securities market. The investors’ confidence is intended to be achieved by reducing the companies information advantage over the market. LÄS MER

 3. 3. Motiv till företagsförvärv : En kvalitativ innehållsanalys av motiv angivna i erbjudandehandlingar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Management & Organisation

  Författare :Johan Stanler; [2013]
  Nyckelord :företagsförvärv; motiv; erbjudandehandlingar; kvalitativ innehållsanalys; motiv till företagsförvärv;

  Sammanfattning : Denna uppsats intresserar sig för motiven till företagsförvärv. Företagsförvärvens effekter har i många studier visats vara negativ ur aktieägarsynpunkt men trots detta så fortsätter företagsledningar att företa företagsförvärv. LÄS MER

 4. 4. Delegering av tillsynsuppgifter till Aktiemarknadsnämnden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I samband med att direktivet om offentliga uppköpserbjudanden införlivades i svensk rätt 2006 tilldelegerades Aktiemarknadsnämnden vissa förvaltningsuppgifter från Finansinspektionen. Nämnden ansvarar nu för att meddela tolkningsbesked och dispenser enligt lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och har genom delegeringen fått partiell offentligrättslig ställning. LÄS MER

 5. 5. Uppköpserbjudanden - speciellt om fullföljandevillkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Åsa Rydstern; [2006]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar fullföljandevillkor i offentliga uppköpserbjudanden. Processen vid ett takeoverförfarande går till på det sätt att budgivaren utformar en erbjudandehandling som går ut likalydande till samtliga aktieägare. Ägarna har sedan att anta eller förkasta förslaget om att sälja sina aktier. LÄS MER