Sökning: "Erdal Bergsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erdal Bergsten.

  1. 1. Förslag på en förbättrad installationsprocess: En fallstudie hos E.ON

    Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

    Författare :Alexander Lundqvist; Erdal Bergsten; [2020]
    Nyckelord :Processkartläggning; lean-verktyg; lean; swimlane; flowchart; projekt; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : E.ON har utkontrakterat en stor del av deras dagliga verksamhet till solcellsinstallatörer. Denna outsourcing-strategi har lett till brist på kunskap över hur hela solcellsinstallationen utförs och vad det finns för förbättringsområden i den. LÄS MER